ทักษะชีวิตที่สำคัญ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ตัวเอง

การประกอบอาชีพและการอยู่ร่วมกันกับผู้คนในสังคมนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะชีวิต เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและใช้แก้ปัญหาต่างๆที่อาจเข้ามาในชีวิตเราได้ ซึ่งทักษะชีวิตที่ควรฝึกมีดังนี้

การแก้ปัญหา

เป็นทักษะในการจัดการกับปัญหาของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือใหญ่ก็สามารถที่จะวางแผนในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนได้ สามารถที่จะจัดการกับความเครียดในระหว่างที่แก้ปัญหาได้ มีการกำหนดปัญหาออกมาอย่างชัดเจน วิเคราะห์ปัญหา และหาทางแก้ไขได้

การตัดสินใจ

ชีวิตในแต่ละวันนั้นคุณจะต้องพบเจอเรื่องราวต่างๆให้ได้ตัดสินใจอยู่หลายเรื่อง ดังนั้นหากไม่มีทักษะในการตัดสินใจ เป็นคนที่จิตใจโลเล ไม่กล้าเลือก ก็อาจจะทำให้พลาดสิ่งที่สำคัญในชีวิตไป ดังนั้นให้ฝึกคิดวิเคราะห์ จัดการกับความกลัว แล้วใช้สติในการตัดสินใจ

มีความคิดสร้างสรรค์

การมีความคิดสร้างสรรค์นั้นจะทำให้เกิดสิ่งใหม่ เริ่มจากการมองหาวิธีการใหม่ๆ การทำสิ่งใหม่ที่ไม่อยู่ในกรอบความคิดเดิมๆ และใช้ความคิดในการเชื่อมโยงหาความเป็นไปได้ และลงมือทำให้เกิดขึ้นจริง

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

การมีทักษะในการสื่อสารที่ดีมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อเราพูดออกไปแล้วคนก็จะสนใจรับฟัง และได้รับการยอมรับจากผู้คนมากขึ้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้เราพูดหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดี เช่น การเจรจาต่อรอง การชื่นชมผู้คน การปฏิเสธ การตักเตือน เป็นต้น

คิดอย่างมีวิจารณญาณ

หากคุณอยู่ในวงสนทนาหรือเจอเรื่องราวต่างๆแล้วมักจะเกิดคำถามขึ้นในใจอยู่เสมอว่า สิ่งที่ได้ยินหรือได้เห็นมานั้นถูกต้องหรือไม่ นี่เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าคุณมีทักษะการใช้วิจารณญาณในการคิด ซึ่งก็จะมีประโยชน์ให้เข้าใจในเรื่องราวต่างๆตามหลักฐานที่มีอยู่จริง

สร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล

การใช้ชีวิตในสังคมนั้นจะต้องรู้จักการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส สามารถที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นได้ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ลองเป็นผู้ให้ และแบ่งปันประสบการณ์ทางความคิด ก็จะทำให้คุณมีทักษะในด้านมนุษยสัมพันธ์ดีขึ้น

การเข้าใจผู้อื่น

สามารถที่จะเปิดใจรับฟังเรื่องราวของผู้อื่นได้โดยไร้อคติ และต้องเข้าใจความแตกต่างในความคิดของแต่ละคนด้วย หากเข้าใจในเรื่องนี้ก็จะทำให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยลดความรุนแรงและความขัดแย้งระหว่างบุคคลได้

การตระหนักรู้ในตน

เป็นการรู้เท่าทันความคิดของตนเอง เข้าใจความต้องการในชีวิต โดยที่ผู้อื่นไม่สามารถที่จะชักจูงหรือทำให้ไขว้เขวได้ จะช่วยให้รู้ถึงข้อด้อยของตนเองและนำข้อด้อยนั้นไปพัฒนาให้ดีขึ้น

การจัดการกับอารมณ์

ต้องมีความมั่นคงในอารมณ์ของตนเอง สามารถจัดการกับอารมณ์ที่ส่งผลในเชิงลบ เช่น อารมณ์โกรธ หงุดหงิด เศร้า เหงา ฯลฯ ให้เปลี่ยนมาเป็นการคิดในเชิงบวกได้ รับรู้ถึงเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้ตนเองมีความรู้สึกนั้นๆได้

การจัดการความเครียด

การใช้ชีวิตในแต่ละวันนั้นจะต้องพบเจอกับความเครียดทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน สำหรับทักษะในข้อนี้จะต้องรับรู้ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียด และรู้จักการปล่อยวาง เพื่อไม่ให้ความเครียดนั้นส่งผลต่อสุขภาพกายและใจได้

สำหรับทักษะชีวิตที่ได้แนะนำไว้ สามารถที่จะนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติตัว และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้คนในสังคมอย่างเข้าใจ และมีความสุข